Leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

PROFESSIONELLE:

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Schrøder A/S alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

​TILBUD:

Tilbuddet er gældende i 4 uger fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt. Tilbuddet betragtes herefter som værende vejledende.

Tilbuddet er bindende for køber, når køber har modtaget og underskrevet ordrebekræftelse.

​PRIS/LEVERING:

Leverancen omfatter kun de i tilbuddet eller ordrebekræftelsen udtrykkeligt anførte materialer, installationsarbejder m.v.

Schrøder A/S forbeholder sig ret til prisreguleringer jf prisreguleringer hos leverandører, told, skat, fragt, m.v.
I de afgivne priser er det forudsat, at arbejdet kan udføres fortløbende og uhindret indenfor Schrøder´s normale arbejdstid, som er mandag-torsdag 07.00-16.00 og fredag 07.00-12.30.

Leveringstiden regnes fra den dag, hvor den fuldt afklarede ordre er modtaget. Schrøder er uden ansvar for forsinkelser og/eller forhindringer, som skyldes forhold udenfor selskabets kontrol, såsom forhold hos kunden, embargo, strejke, lockout, leverandørsvigt, lovindgreb m.v. Schrøder forbeholder sig ret til fordringshavermora.

For produkter, i hvilke der indgår programmel, overdrages kun brugsretten til programmellet. Brugsretten er alene gældende for det pågældende anlæg på anlægsadressen.

BETALING:

Fakturering foretages som angivet i Tilbuddet/ordrebekræftelsen. Ekstra ydelser vil blive faktureret løbende. Betalingsbetingelser er angivet i tilbuddet. Betaling forfalder, som anført på ordrebekræftelse, uanset mangler i leverancer fra 3. part.

På forlangende er køber forpligtet til at fremsende bankgaranti på købesummen eller anden form for deponering af beløbet, inden arbejdet igangsættes.

Kunden må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde foretage retslige dispositioner over leverancen, ligesom kunden er forpligtet til at holde denne forsikret mod tab ved skader, som kunden kan få dækket ved tegning af skadeforsikring i et forsikringsselskab. Forsikringen skal dække skader opstået ved hændelige begivenheder eller udefra kommende hændelser, f.eks. brand, indbrud, hærværk, vandskade, overlast, elektromagnetiske forstyrrelser, transienter, lynskader, fejl fra teleselskab, strømafbrydelse, afvigelser i netspændingen eller lignende.

RENTEBEREGNING:

I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdato med den til enhver tid af Schrøder fastsatte rentesats, som vil fremgå af fakturaen. Der tillægges desuden et gebyr på Kr. 100,- pr. betalingpåmindelse/rykker.

​REKLAMATIONSRET:

Schrøder A/S giver 6mdr reklamationsret på leverancer (materialer). Reklamation over manko eller anden synlig fejl ved leverede varer skal ske skriftligt, straks efter varernes modtagelse. I modsat fald regnes leverancen som accepteret i henhold til følgeseddel/ordrespecifikation.

AFHJÆLPNINGSRET:

Ved overdragelsen af det leverede overtager kunden overfor 3. part alle forpligtelser, som er forbundet med driften og eventuelle forstyrrelser forårsaget heraf.

I henhold til reklamationsperioden påtager selskabet sig udbedring af fejl i det leverede, når fejlen har karakter af materiale- eller fremstillingsfejl og det kan forevises at fejlen har været der fra starten.

Fejl, der skyldes overlast og/eller fejlbetjening, er ikke omfattet af selskabets afhjælpningsret. Selskabet udskifter eventuelt defekte dele ved levering af nye eller reparerede dele for egen regning og afholder den ved fejlens udbedring medgående arbejdstid og kørsel. Udbedringerne skal kunne udføres fortløbende indenfor Schrøder´s normale arbejdstid, som er mandag-torsdag 07.00-16.00 og fredag 07.00-12.30.

Schrøder påtager sig intet ansvar for leverancer, som ikke er foretaget af Schrøder eller dennes underleverandør, som en del af den indgående entreprise/købsaftale. Levering og udskiftning af tørbatterier, akkumulatorer og andet forbrugsmateriel omfattes ikke af afhjælpningsretten.

Så længe Schrøder A/S opfylder sin afhjælpningsret, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis, samt rekvirere eksterne til at afhjælpe problemet. Sker dette bortfalder afhjælpningsretten.

PRODUKTANSVAR:

Køberen skal holde Schrøder skadesløs i den udstrækning, Schrøder pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Schrøder efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. Schrøder er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a) På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse.
b) På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

I intet tilfælde er Schrøder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i Schrøder´s ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henholdt til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Schrøder dækker ikke skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførsel, telefonforbindelse eller forsinkelse og ændringer fra telefonselskab og lignende.

Schrøder og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og Schrøder skal dog altid afgøres ved voldgift i overensstemmelser med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark.

PRIVATE:

Der henvises til købeloven.​​